เชิญชวนนมัสการวัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
วัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 บ้านแม่กื้ดหลวง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 19 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีหมู่บ้านล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ วิหารประดิษฐ์หลวงพ่อทันใจ "รัตนมุงเมือง" ศาลาการเปรียญ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ

           วัดไทยสามัคคี เป็นวัด (ศาสนสถาน)ที่อยู่ในถิ่นธุระกาลดาร การพัฒนาจึงเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากสภาพของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรมโดยส่วนมากแต่ด้วยอาศัยความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชน การพัฒนาจึงดำเนินไปโดยอาศัยการพัฒนาวัดและชุมชนไปด้วยกัน จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนโดยทั่วไปหรือแม้แต่การอนุรักษ์ป่าชุมชนการรวมกลุ่มต่างๆ ของคนในชุมชน จนเป็นแหล่งที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มิได้ขาดตลอดมา

 

        ประวัติวัดไทยสามัคคี

tai29

             วัดไทยสามัคคี เดิมชื่อว่า วัดเหนือ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดอยู่ต้นน้ำลำห้วยแม่กื้ดหลวง ซึ่งชาวบ้านเรียกเหนือน้ำ ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่กื้ดหลวงหมู่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีท่านพระครูอุทัย เจ้าคณะตำบลแม่สอด วัดดอนไชย มาเป็นองค์ประธานในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการถวายที่ดินจาก นายอ้าย หิรัญรัตน์ และ นายจักร แผ่กาษา (ได้บวชเป็นพระและมรณภาพในร่มผ้าเหลืองทั้ง 2 รูป) โดยทำการก่อสร้างกุฏิขึ้นมา 1 หลังพอเป็นที่อยู่อาศัยขอพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนั้น

     

 

 

 

 

 

 

 

  ประวัติพระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจ

tai15 

คำไหว้พระเจ้าทันใจ

" อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง
ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ
อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา "

              พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น

            •กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
            •ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ
            •เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา
            •วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์
             พร้อม มวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจ ตับ ไต ไส้ พุง ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน พร้อมทั้งกระดูกที่ทำจากไม้มงคลของล้านนาและมีอุปเท่มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี่ได้ทั้งหมดดังนั้นพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็นสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดยทันใจ

             สำหรับพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งเดินทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

 

            รอยพระพุทธบาทจำลอง

tai23              มณฑปรอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป มีอายุราว ๒๐๐ กว่าปี ได้นำมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานไว้ ณ.วัดไทยสามัคคี ตรงกับวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลูจ.ศ ๑๓๗๑ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป และให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้โดยมีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสนาเหยียบไว้เป็นพุทธานุสสติสืบต่อไป

 

 

ประติมากรรม

tai24 tai25 tai26 tai27

              งานไม้แกะสลักวัดไทยสามัคคี ไม้แกะสลักวัดไทยสามัคคีนั้น โดยมากได้อาศัยวัตถุดิบคือไม้ที่ตายแล้ว ทั้งที่โค่นลงด้วยลมพายุ และตายเองตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อนำไม้ที่ตายแล้วมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันได้นำแสดงอยู่ ณ.ศาลาการเปรียญของวัดไทยสามัคคี และขณะนี้กำลังจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมไม้แกะสลัก และของพื้นบ้านอีกมากมายที่สูญหายไปกับการเจริญของบ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพื้นบ้านของประชาชนโดยทั่วไป จะได้เป็นเหล่งเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

   

เจ้าพ่อพระวอ

tai28

              เจ้าพ่อพะวอ เป็นชายชาวกะเหรี่ยงมีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๑๘ กองทัพพม่าได้เคลื่อนกำลังพลเข้าเมืองหลวงของไทยโดยผ่านทางด่านแม่ละเมา เจ้าพ่อพะวออาศัยกำลังอันน้อยนิดสู้รบกับกองทัพของพม่าจนตัวตาย ประชาชนชาวเมืองฉอดโดยทั่วไปจึงนิยมตั้งศาลไว้เคารพบูชาระลึกถึงคุณความดีของท่านเกือบทุกหมู่บ้าน ของ๔อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก

              วัดไทยสามัคคีจึงได้นำไม้ขนุนทองอายุราว๒๐๐ปีมาทำพิธีบวงสรวงแกะสลักเป็นรูปเจ้าพ่อพระวอ โดยขนาดความสูง ๒ เมตร ทำพิธีเทวาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ ประดิษฐานให้เยาชนรุ่นหลังได้กราบไว้ระลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละของเจ้าพ่อพระวอต่อไป

 

งานประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้าทันใจ

 

tai16 tai8

              ทางวัดได้มีการกำหนดให้มีพิธีล้านาไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเป็นประจำทุกๆปี โดยกำหนดให้จัดพิธีขึ้นในวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นงานประเพณี สงน้ำขมิ้น ส้มป่อย ปิดทอง องค์พระเจ้าทันใจ และมีการสืบชะตาหลวงแบบล้านนาตลอดจนขบวนแห่แบบล้านนาที่มีความสวยงาม

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด