ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่าง ธ.ก.ส. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) นำโดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ depa เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นำมาพัฒนาชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง 7,927 ชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 77 ศูนย์ รวมถึงต่อยอดชุมชนที่มีศักยภาพโดดเด่น ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน กระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ


สำหรับปี 2561 ธ.ก.ส.มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนอุดมสุข 800 ชุมชน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 35 ชุมชน โดยการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป


ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า depa ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ยกระดับสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการเข้าไปดูแลพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ 24,700 ชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ตนเอง และขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง รวมทั้งร่วมมือกับ ธ.ก.ส.พัฒนาจัดหาช่องทางการตลาดแบบดิจิทัล นำระบบการบริหารข้อมูลในรูปแบบ Application หรือ Platform เข้ามาช่วยพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของชุมชน

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด