• จุดเริ่มต้นที่ ... เศรษฐกิจพอเพียง
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่ 3 ขั้นตอน และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งองค์กร พนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนร่วมโครงการทั้งสิ้น 7,924 ชุมชน แบ่งออกเป็น ชุมชนขั้นที่ 1 (พึ่งพาตนเอง) ขั้นที่ 2 (พึ่งพาซึ่งกันและกัน) และขั้นที่ 3 (เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน) และใช้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งขยายผลโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.” โดยยึดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นสถานที่ สำหรับร่วมเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการผลิต การตลาด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา ตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิสังคม
 • ก้าวสู่...การท่องเที่ยว
  มองย้อนกลับไปในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ธนาคารพัฒนาไว้ ทรัพยากรในชุมชนมีหลากหลายแตกต่างกันตามภูมิสังคม อาทิ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวิถีการผลิตของชุมชน ล้วนนำมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในรูปแบบของ “การจัดการท่องเที่ยว” ได้ แต่การท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่นำพาความเจริญและผลประโยชน์มาสู่ชุมชน แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็สามารถส่งผลกระทบทางลบกับทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
  ธ.ก.ส. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบท ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน แต่เมื่อพัฒนาแล้วทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน นั่นจึงเป็นที่มาของแนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมของชุมชน ยึดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นในการอนุรักษ์หรือพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในที่สุด
 • เกิดโครงการ ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทย ตามรอยเท้าพ่อ
  จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ โครงการ “ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทย ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน มีชุมชนร่วมโครงการในปีแรก 27 ชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น 45 ชุมชนในปีถัดมา และเพิ่มเป็น 77 ชุมชน ในปี 2559 เป้าหมายโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพเหมาะสมได้พัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแกนกลางเหนี่ยวนำชุมชนอื่น ๆ และลูกค้าธนาคารร่วมมือกันบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีของชุมชน ความพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นหลัก โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • รู้จัก การท่องเที่ยวชุมชน
  การท่องเที่ยวชุมชน กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ (Niche Market) ทดแทนกระแสการท่องเที่ยวในแบบเดิม ๆ ที่เป็นกลุ่ม Mass Tourism ซึ่งนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวและให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการรองรับอย่างจำกัด จนก่อปัญหาทั้งในด้านการทำลายสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างมาก
  การท่องเที่ยวชุมชน คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
 • หลักการของการท่องเที่ยวชุมชน
  1. ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากร
  2. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ
  3. ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเอง
  4. ยกระดับคุณภาพชีวิต
  5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
  6. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
  7. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  8. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น
  9. มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
  รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
 • รวมทุกภาค
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ตะวันออก
 • ภาคใต้
Loading...
ดูเพิ่มเติม