บ้านใหม่พัฒนา ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ

บ้านใหม่พัฒนา   ที่ตั้ง  หมู่ 4  ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  เป็นชุมชนต้นแบบขั้นที่ 3    

ผู้รับผิดชอบโครงการของชุมชน

1) นายปรีชา   ดีสม       ตำแหน่ง             ผู้ใหญ่บ้าน                        เบอร์โทร  089-2728890

2) นางเมฆขลา  ดีปินตา  ตำแหน่ง             ผู้ประสานงาน                     เบอร์โทร  081-9611376

 

บ้านใหม่พัฒนา   เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน เป็นชุมชนชนบท มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีลำน้ำเกี๋ยนไหลผ่าน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ทำสวนผลไม้  ทำนา   และเลี้ยงสัตว์  ส่วนน้อยประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย และรับราชการ ในด้านวิถีการดำเนินชีวิต   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ มีจำนวน  137  หลังคาเรือน  ประชากรทั้งหมด 548 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชนคือ วัดโป่งคำน้ำเกี๋ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

        

ด้านการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงปี จะเป็นไปตามการประกอบอาชีพ คือ  ในเดือนพฤษภาคมจะเป็นฤดูของการเริ่มเพาะปลูกพืชไร่  การหว่านกล้าในนา  การลงแขกดำนา  ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่พืชไร่ และข้าวกำลังเจริญเติบโต  ชาวบ้านจะดูแลให้ปุ๋ยและจะหาปลาจากลำน้ำเกี๋ยนเป็นอาชีพเสริม  เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต  คือในเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม  ชาวบ้านจะมีการลงแขกเก็บเกี่ยวพืชผล  ช่วงเดือนเมษายน  เป็นช่วงที่ว่างจากการดูแลไร่ นา สวน  เป็นช่วงเดือนที่สนุกสนานรื่นเริง  หยุดพักจากการทำงานทั้งปี  และจะทำบุญ  เช่น  การทำบุญในวันสงกรานต์

 

ในด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  มีความเป็นเครือญาติกันค่อนข้างมาก  ทำให้มีความรักเอื้ออาทรกัน  พึ่งพากัน  มีการทำงานร่วมกัน    ดังจะเห็นได้ว่าชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม  กองทุน ด้านต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กลุ่มเสี่ยว (กลุ่มคนที่อยู่เกิดปี พ.ศ.เดียวกัน)  กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน กลุ่มจักสาน กลุ่มทำข้าวแต๋น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี 

 

ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา มีวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยมีแปลงเรียนรู้สมุนไพร  อาคารผลิตและแปรรูปเครื่องสำอางสมุนไพร  ชาสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง บดผง ยาหม่อง ลูกประคบ ฯลฯ  มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ มีโฮมสเตย์  จำนวน 4 หลัง  นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่  กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  กลุ่มแปรรูปข้าวแต๋น สวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์ชุมชน  และวัดโป่งคำ

 

ปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงาน มาศึกษาเรียนรู้ที่วิสาหกิจชุมชนชีววิถี และศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เฉลี่ยเดือนละ 10 คณะ ตั้งแต่ปี 2558 รวมกว่า 150 คณะ  มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ประกอบการในชุมชนทำเพื่อจำหน่ายได้แก่ เครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร         ของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี  ข้าวแต๋น  หมี่กรอบ น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร พืชผักผลไม้สด  ต้นกล้าสมุนไพร           งานแฮนด์เมดต่างๆเช่น กระเป๋าเย็บมือ งานจักสานกระเช้า หมวก ของใช้ต่างๆ  โดยชุมชนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์กรมหาชน) เมื่อปี 2555 ประเภท ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

          1.1 ใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเป็นวัตถุดิบ

          1.2 เป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          1.3 นำรายได้ไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ

2. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริการจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แผนธุรกิจชนชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

4. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แผนขยายกิจการเพื่อสังคม ประจำปี 2558 ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

5. รางวัลสุดยอดภูมิปัญญาไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 “ภูมิปัญญาแชมพูผสมสมุนไพร   ใบหมี่ – อัญชัน” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

6. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดเอสเอ็มอี ระดับจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2559    จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม

7. รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือหมู่บ้านดีเด่น “โครงการบ้านสวย เมืองสุข” ของกรมการปกครอง ประจำปี 2559

8. วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

บ้านใหม่พัฒนา มีความพร้อมต่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2558 และได้รับการประกาศเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ        ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2557  

 

ความมุ่งหวังของชุมชนการจัดการท่องเที่ยว 

           ความมุ่งหวังของชุมชนคือ เกิดการพัฒนาหมู่บ้านในทุกด้าน โดยใช้ การท่องเที่ยวชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้มาเยือน(นักท่องเที่ยว)ได้ประทับใจ และชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำ/สมาชิกชุมชนที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว

     บ้านใหม่พัฒนา เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จาก  การร่วมแรงร่วมใจกัน  รักใคร่ปองดอง  เอื้ออาทรกัน  มีการรวมกลุ่มทำงานร่วมกัน มีการระดมทุนต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  จนได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ บ้านสวยเมืองสุข ของกรมการปกครอง ประจำปี 2559 ทัศนคติต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่หมู่บ้านต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งมวล

 

ข้อมูลทรัพยากรในชุมชน

     - ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เน้นธรรมชาติ  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร  ชิมอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อัธยาศัยไมตรีจากเจ้าของบ้านพัก

     - ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แปลงสมุนไพร สวนเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนชีววิถี แหล่งแปรรูปเครื่องสำอางสมุนไพร ปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ปลูกสมุนไพรฯลฯ

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด