บ้านทุ่งเพล ม.8 ต.ทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ชุมชนทุ่งเพล เป็นชุมชนเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาสอยดาวใต้และเทือกเขาคิชฌกูฎ

“บรรยากาศดี ติดลำธาร
มีน้าไหนตลอดปี”

 

ชุมชนทุ่งเพล เป็นชุมชนเล็กๆซึ่ง

ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาสอยดาวใต้และเทือกเขาคิชฌกูฎ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับกับที่ลุ่ม มีลำ ธารไหลผ่าน วิถีชีวิตของคนที่นี่ส่วนใหญ่ทำสวน

จุดเด่นของทุ่งเพลจึงอยู่ที่ การเที่ยวชมสวนผลไม้กลางหุบเขาชมวิถีชีวิตชาวสวน พักโฮมสเตย์เพื่อที่จะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิยามเช้า

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมน้ำตกอ่างเบง 7 ชั้น มีน้ำตกถึง 7 ชั้นและชั้นที่ 7 ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดบริเวณรอบๆน้ำตกยังมีต้นมะค่าโมง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีเหมาะแก่ การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ ไม่ไกลจากน้าตกมากนักยังมี “ภูหินกบ” ซึ่งเป็นยอดเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศแบบธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยพฤกษานานาพันธ์ุ โดยเอกลักษณ์

ของภูหินกบจะเป็นฐานลานหินกว้าง มีก้อนหินเล็กใหญ่ในรูปลักษณะต่าง ๆ และมีถ้ามากมาย ซึ่งที่จุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ถึง 3 อาเภอ ซึ่งมีความงดงามมาก

วัดเขาบรรจบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาว ที่บรรจบกับเทือกเขาคิชฎกูฏเป็นวัดป่าที่มีบรรยากาศ เงียบ สงบเป็นอย่างมาก เหมาะในการปฏิบัติธรรม

เจริญสติ ติดธรรมชาติป่าเขา ลาธารน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นวัดป่านิกายธรรมยุทธ สาขาวัดเขาสุกิมสายพระอาจารย์ สมชาย สาย ลป มั่น ภูริภัทโท เคร่งครัด ในวัตร

ปฏิบัติ ทานวันละ 1 มื้อ ฉันรวมในบาตร ด้านข้างของวัดมีสะพานแขวนและมีลำธารที่สวยงามเป็นอย่างมาก

ศูนย์เรียนรู้การเกษตร

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างเตาเผาขยะ
- การทำเกษตรผสมผสาน
- การเรียนรู้การทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน
- การทำน้าหมักชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ทุเรียนกรอบ
- สละลอยแก้ว
- ผลไม้ตามฤดูกาล

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย

สูงกว่า 1,050  เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ "รอยพระพุทธบาท" มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ

2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2  เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม.

โบสถ์คาทอลิก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก เป็นโบสถ์

ที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี และมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี ต้งั แต่ครั้งอดีต ที่มีชาวญวนอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม หลังจาก

ชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ ถูกเบียดเบียนทางศาสนาจากโคชินจีนจึงได้พากันมาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรี แรกเริ่มนั้นมีชาวญวนคาทอลิกประมาณ 130 คน และ

ได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสต์ศาสนิกชนในจันทบุรี

เส้นทางการเดินทาง

จากกรุงเทพเดินทางมายังบ้านทุ่งเพล ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรี ตัดออกไปทางอา เภอบ้านบึง เข้าสู่อำเภอ

แกลง มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอท่าใหม่ เลี้ยวซ้ายไปยังอำเภอมะขาม ถนนจันทบุรี – สระแก้ว ผ่านเขื่อนคีรีธาร เลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดทุ่งเพล และวัดเขาบรรจบ

 

รายชื่อ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านทุ่งเพล

บ้านป่าริมธาร โทร  081-8545205

บ้านสวนริมน้ำ  โทร 089-0930144

บ้านสวนพฤกษา โทร 082-2021094

บ้านธาราวิว โทร 089 0949409

บ้านสวนตวงรัก โทร 088 4833677

บ้านต้นน้ำจันทร์ โทร088-4844457

บ้านธารน้ำใส โทร086 1502007

บ้านอิงธาร โทร 086-0033186

บ้านริมธารา โทร 081-868 8163

บ้านมุกดาโทร082-2919336

 

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด