ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ม.3 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ

ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เป็นชุมชนที่เก่าแก่ มีข้อสันนิษฐานจากหลักฐานซากหินทรายและหินศิลาแลงจำนวนมากในบริเวณวัดโคกสำราญ และ

การศึกษาวิจัย สืบค้นจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงของมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มนักวิชาการอื่นๆ อีกหลายสถาบันรวมทั้งผู้ที่ศึกษาวิจัยทำ

วิทยานิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกพบว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้น่าจะมีการรวมกันสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนแห่งนี้ ไม่ต่ำกว่า 260 ปี  

ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่อยู่ห่างออกไป ทางทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตรผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตำบลโคก

สลุงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการดำรงชีวิตที่เรียกว่า เป็นกลุ่ม ”วัฒนธรรมไทยเบิ้ง”พูดภาษาถิ่น สำเนียงคล้ายภาษาไทยภาคกลาง ออกเสียงเหน่อ

แต่ไม่เท่าสำเนียงสุพรรณบุรี มักลงท้ายประโยคด้วยคำว่า“เบิ้ง”  “ด๊อก” “เหว่ย” “เด๊อ” 

เอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง   ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้มากมายสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เด่นชัด บอกความ

เป็นไทยเบิ้งโคกสลุง 3 ประการ คือ                 

1. การแต่งกายและของใช้ที่จำเป็น  ผู้หญิงสูงอายุจะนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้ออีหิ้ว (คล้ายเสื้อสายเดี่ยวในปัจจุบัน)  ผ้าขาวม้าพาดบ่า นิยมกินหมาก

สะพายย่ามสีแดงปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างมาก  แต่ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงก็ยังนิยมสะพายย่ามสีแดงในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ

เสมอ  ดังนั้นหากพบเห็นคนสะพายย่ามแดงแบบของโคกสลุง บอกได้ว่าเป็นชาวไทยเบิ้งโคกสลุง

2. สำเนียงการพูด ออกเสียงเหน่อ มีคำพูดที่ไม่เหมือนภาษากลางบางคำและมักลงท้ายด้วยคำว่า เบิ้งด๊อก เหว่ยเด๊อ

3. นามสกุล นามสกุลชาวไทยเบิ้งโคกสลุงจะขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่า “สลุง”  สรุปได้ว่า สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นคนโคกสลุงคือออกเสียงเหน่อ

สะพายย่าม นามสกุลต้องมีสลุง   

แหล่งท่องเที่ยว    ผลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ตำบลโคกสลุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งการกักเก็บน้ำ

ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กินพื้นที่ของตำบลโคกสลุงด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านทั้งหมดเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่สวยงามทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่

ถูกสร้างใหม่ยกระดับให้สูงกว่าระดับน้ำวิ่งผ่านในอ่างเก็บน้ำ เหมือนรถไฟลอยน้ำได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงจากสถานีรถไฟ

เขื่อนป่าสัก-โคกสลุง-สุระนารายณ์

จุดชมวิวบนพนังกั้นน้ำ บริเวณรอบหมู่บ้านโคกสลุงด้านทิศเหนือ ด้านตะวันออก และทิศใต้ของหมู่บ้านโครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้มีพนังกั้นน้ำขนาดใหญ่

กั้นน้ำไม่ให้ท่วมหมู่บ้านโคกสลุงระดับน้ำในอ่างจะสูงกว่าหลังคาบ้านเรือนของชาวโคกสลุงกรมชลประทานทำถนนบนสันของพนังกั้นน้ำ รถสามารถวิ่งบนพนังเพื่อ

ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม  มองเห็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ เห็นรถไฟวิ่งผ่านน้ำ เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงได้อย่างใกล้ชิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ชมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้าขาวม้า การทอถุงย่ามงานจักสาน ในหมู่บ้านโคกสลุงจะเห็นชายสูงอายุทำงานจักสาน

ผู้หญิง ทอผ้ากี่โบราณและกี่กระตุกหาซื้อผ้าสวย ทอด้วยกี่กระตุกของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 

แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง  แสดงวิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง  เรือนพิพิธภัณฑ์สร้างจำลองเรือนฝาค้อ  ซึ่งเป็นเรือนของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง

ในอดีตแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินการทอผ้าแบบกี่โบราณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับพนังกั้นน้ำ

เข้าไปดูวัดโคกสำราญ (วัดใหญ่)  มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่บริเวณโบสถ์หลังเก่า มีซากหินทรายหลายชิ้น มีฐานโยนี มีบัวกลีบขนุนเทวรูปหินทราย

หินทรายที่มีลวดลายอื่นๆ อีกหลายชิ้น  หินศิลาแลง อยู่ใต้ดินจำนวนมาก

ความสวยงามของเส้นทางผ่านจากอำเภอพัฒนานิคม-โคกสลุง  จะผ่านไร่ทานตะวัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปีชมไร่ทานตะวันสีเหลืองสุดสายตา

ไปจด เขาพญาเดินธงมองดูสวยงามมาก    

ประเพณีและความเชื่อ  ปัจจุบัน ถึงแม้กระแสวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นจะเข้ามาผสมผสานแต่ความเชื่อเก่าหลายเรื่องก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่ เช่น ความเชื่อเรื่องผีทุกๆ ปีใน

วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ชาวบ้านจะมีพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านเรียกว่าพ่อหลวงเพชร เชื่อว่าพ่อหลวงจะเป็นผู้ดูแลในทุกเรื่อง มีเหตุอันใดก็จะเรียกให้พ่อหลวงช่วย เรื่องประเพณี

ต่างๆ เช่น การเกิด การตาย การบวชนาค การทำบุญกลางบ้านการทำบุญวันสารท การทำบุญตรุษ  สงกรานต์ เหมือนกับถิ่นอื่นของไทยทั่วไปที่แปลกคือ ประเพณีการ

ตักบาตรลูกอม ทุกปีในวันแรม1  ค่ำ เดือน 11  หลังวันออกพรรษา 1 วัน จะมีประเพณีตักบาตรลูกอม   

วัฒนธรรมพื้นบ้าน

วัฒนธรรมการสร้างที่อยู่อาศัย เรือนของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงดั้งเดิมเรียกว่า เรือนฝาค้อ มุงหลังคาด้วยแฝก ปูพื้นด้วยระเนือก กั้นฝาด้วยไม้ไผ่และใบค้อยุคต่อมา

คือเรือนทรงปั้นหยา ปูพื้นด้วยกระดาน มุงสังกะสี บ้านในปัจจุบันจะเหมือนกับถิ่นอื่นทั่วๆ ไป

วัฒนธรรมการกิน  อาหารหลักในชีวิตประจำวันของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ได้แก่ ข้าวเจ้า  อาหารการกินที่ไม่เหมือนถิ่นอื่น ประเภทอาหารคาว เช่น พริกกะเกลือ

มีส่วนประกอบคือมีพริก เกลือ กระเทียม ใบมะกรูด ลูกกำจัด ตำปนกันให้ละเอียด ใช้กินกับข้าว ใช้จิ้มกินส้มมะขาม กินส้มมะยม กินส้มทุกชนิด  น้ำพริก ได้แก่

ปูหลนหรือลาบปู ทำจากปูนา  ประเภทผักที่ชาวบ้านเก็บมากินกัน เช่น ผักอีไร ผักลืมผัว ลูกตำหยาน อีนุน เปราะ ดอกกะเจียว เห็ดถ่าน เห็ดโคน เห็ดหัวเขียว

เห็ดขาไก่ เห็ดตะเคียน เห็ดไผ่ ผักกะโตวา เป็นต้น   ประเภทแกงที่ไม่เหมือนถิ่นอื่น เช่น ต้มยำอึ่ง คั่วกบ แกงมันนก และแกงมันใหญ่ แกงมันเทียน แกงแย้

ใส่เปราะใส่ข้าวคั่ว แกงบุกใส่ปลาย่าง แกงไข่น้ำ แกงบอน เป็นต้น

  

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด